องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
check_circle สำนักงานปลัด อบต.
งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ - งานงบประมาณ - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ - งานข้อบัญญัติ และระเบียบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานรักษาความสะอาด