ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง