ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมรถน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 5717 จันทบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง