ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง