ชื่อเรื่อง : เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลบางสระเก้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง