องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
check_circle ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
1 นายสายเมฆ ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 2 นายชาตรีพลอย ศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 3 นางมาลัย สุขสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 4 นายบุญสร้าง ทองเปรม กำนันตำบลบางสระเก้า 5 นายสถิตย์ แสนเสนาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 แยกตามหมู่บ้าน ( ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 ) หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านเนิน 354 399 753 262 หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 155 170 325 119 หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง 140 166 306 114 หมู่ที่ 4 บ้านกองหิน 181 198 379 169 หมู่ที่ 5 บ้านแถวนา 157 207 364 106 รวม 987 1,140 2,127 770